ALGEMENE VOORWAARDEN HESKER.NL

Van: HESKER B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Tilburg aan de Enschotsestraat 56 (5013 BD) (KvK-nummer 64400158) hierna te noemen “Hesker

1      Definities
1.1         In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1.1      Afnemer: elke Afnemer van Hesker bij de Overeenkomst alsmede eenieder aan wie Hesker een aanbieding tot het aangaan van een Overeenkomst heeft gedaan.
1.1.2      Koopsom: de verkoopprijs van het (de) aangeboden Product(en), inclusief de verzend-, transport-, porto-, invoer- en douanekosten en eventuele bijkomende kosten.
1.1.3      Order: iedere opdracht van de Afnemer, in welke vorm dan ook.
1.1.4      Overeenkomst: iedere Overeenkomst die tussen een Afnemer en Hesker tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst.
1.1.5      Producten: alle zaken, waaronder begrepen documentatie die het onderwerp zijn van een Overeenkomst.
1.1.6      Reclame: iedere, binnen de in artikel 12 van deze Voorwaarden, gespecificeerd en schriftelijk ingediende mededeling van de Afnemer aan Hesker dat het geleverde niet voldoet aan de vereisten genoemd in de Overeenkomst.
1.1.7      Voorwaarden: de schriftelijke bedingen die zijn opgenomen in de Algemene Voorwaarden.

2      Toepasselijkheid

2.1           Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle handelingen en rechtshandelingen tussen Hesker en de Afnemer, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een Overeenkomst.
2.2           De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2.3           Hesker sluit de toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van de Afnemer uitdrukkelijk uit.
2.4           Deze Voorwaarden hebben ook betrekking op het personeel en hulpkrachten van Hesker, die werkzaam zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst, alsmede ten gunste van derden, door wie Hesker de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk laat uitvoeren.
2.5           Deze Voorwaarden zijn tevens van onvoorwaardelijk toepassing op alle toekomstige Overeenkomsten en aanbiedingen tot Overeenkomsten.

3      Aanbieding en totstandkoming van de Overeenkomst

3.1           Hesker is niet gebonden aan een aanbieding of prijsopgave indien hierin geen aanvaardingstermijn is vermeld, een aanbieding of prijsopgave geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order door de Afnemer.
3.2           Hesker kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.3           Getoonde of verstrekte modellen (monsters) gelden slechts ter aanduiding zonder dat de verschuldigde zaak daaraan geheel behoeft te beantwoorden. Geringe (in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden) afwijkingen ten aanzien van opgegeven maten, energie- en vermogensdichtheid, levensduur, gewichten, getallen, kleuren, kwaliteit en andere dergelijke gegevens / eigenschappen, gelden niet als tekortkomingen noch als non-conform.
3.4           Een Overeenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke aanvaarding van de Order door Hesker (hierna: “Orderbevestiging”), of indien door Hesker significante uitvoering aan een Order wordt gegeven. Offertes worden door Hesker te allen tijde vrijblijvend uitgebracht tenzij hierop specifiek een termijn voor acceptatie staat vermeld. In dat geval heeft Hesker wel het recht deze Offerte met een enkele mededeling in te trekken.

4      Wijzigingen en aanvullingen

4.1           Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

5      Prijzen

5.1           Tenzij anders aangegeven, zijn alle prijzen uitgedrukt in euro’s en exclusief omzetbelasting of andere van overheidswege opgelegde heffingen en/of belastingen.
5.2           In de opgegeven prijzen zijn de verzend-, transport-, porto-, invoer- en douanekosten niet verwerkt, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
5.3           Hesker is gerechtigd om elke wijziging die op zijn prijs van invloed is door te berekenen aan de Afnemer.
5.4           Hesker is gerechtigd bij uitvoering in fases van de Overeenkomst ook in verschillende fases te factureren.
5.5           De Afnemer vrijwaart Hesker voor alle kosten en schade die voor Hesker mochten voortvloeien uit het feit:

1) dat de Afnemer niet deugdelijk geregistreerd staat voor de omzetbelasting of vergelijkbare belasting in enig EU- lidstaat en/of,
2) dat de Afnemer onjuist of ontijdig gegevens verstrekt aan Hesker en/of de autoriteiten op het gebied van omzetbelasting of een vergelijkbare belasting in een relevante EU-lidstaat.

6      Betaling

6.1           Betaling van de facturen van Hesker dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum (zijnde een fatale termijn), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Alle betalingen zullen op een door Hesker aan te wijzen giro- of bankrekening worden gedaan. Alle betalingen dienen te geschieden in euro’s.
6.2           Bij overschrijding van de geldende betalingstermijn is de Afnemer, vanaf datum overschrijding van de betalingstermijn, zonder nadere ingebrekestelling rente verschuldigd gelijk aan de alsdan in Nederland geldende wettelijke rente ex artikel 6:119a BW. Telkens na afloop van een maand wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over die maand verschuldigde rente.
6.3           Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, inclusief redelijke kosten voor juridische bijstand in en buiten een procedure, zijn voor rekening van de Afnemer. Betalingen door de Afnemer strekken in de eerste plaats in mindering van de gerechtelijke dan wel buitengerechtelijke kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente waarbij de betalingen worden aangemerkt in omgekeerd chronologische volgorde, zodat de eerste betaling geldt als betaling van de oudste bestaande schuld.
6.4           Indien zich aan de zijde van de Afnemer omstandigheden voordoen op grond waarvan Hesker, naar haar uitsluitend oordeel, grond heeft te vrezen dat de Afnemer zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal naleven, is Hesker gerechtigd, alvorens (verder) te presteren (ook voor andere Overeenkomsten) te eisen dat vooruitbetaling van de Koopsom van de Producten plaatsvindt of dat deze een naar het oordeel van Hesker deugdelijke zekerheid stelt.
6.5           In geval van niet tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever, ongeacht of Hesker ter zake reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar.
6.6           Hesker is gerechtigd de verdere uitvoering van de betreffende en/of een nakomende Order c.q. Overeenkomst op de schorten c.q. te staken, indien de Afnemer de betalingscondities niet in acht neemt, dan wel indien er goede gronden zijn te vrezen dat hij dit niet zal doen en/of met de nakoming hiervan in gebreke blijft.
6.7           Afnemer is – tenzij haar een beroep toekomt op afdeling 6.5.3 BW - nimmer gerechtigd tot verrekening noch tot opschorting van het door hem aan Hesker verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichtingen niet op. 

7      Afleveringstermijn

7.1           Onder levering wordt verstaan: het afleveren van Producten volgens de in een Overeenkomst dan wel deze Voorwaarden bepaalde voorwaarden.
7.2           Afleveringsdata zijn slechts indicatief. Afleveringstermijnen eveneens en gaan pas in op de datum van de schriftelijke Orderbevestiging of op het moment van uitvoering Overeenkomst (conform art. 3.4).
7.3           Bij overschrijding van enige termijn heeft de Afnemer geen recht op (schade-)vergoeding ter zake. De Afnemer heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding of opzegging van de Overeenkomst tenzij de overschrijding van de termijn zodanig is, dat van de Afnemer redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij (het desbetreffende gedeelte van) de Overeenkomst in stand laat en Afnemer Hesker middels een schriftelijke ingebrekestelling een uiterste en redelijke termijn tot deugdelijke nakoming heeft gesteld van minimaal 30 dagen.

8      Aflevering en risico

8.1           De (af)levering van de Producten en de overgang van het risico geschieden door het aanbieden c.q. aflevering hiervan door Hesker op een door Afnemer aangegeven bestemming in Nederland.
8.2           Indien de Afnemer de Producten niet of niet tijdig afneemt of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, zal de Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Hesker is alsdan gerechtigd de Producten voor rekening en risico van de Afnemer op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. De Afnemer blijft, vanaf de dag van aanbieden van de Producten, de Koopsom, te vermeerderen met rente en kosten, verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan die derde.
8.3           Hesker is gerechtigd om bestellingen in delen te leveren.

9      Overmacht

9.1           Indien Hesker door een niet-toerekenbare tekortkoming niet aan haar verplichtingen jegens de Afnemer kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van deze overmachtstoestand.
9.2           Indien de overmachtstoestand drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige kosten- of schadevergoeding gehouden te zijn.
9.3           Onder overmacht van Hesker wordt verstaan elke van de van Hesker onafhankelijke omstandigheden, waardoor de nakoming van (het betreffende gedeelte van) haar verplichtingen jegens de Afnemer wordt verhinderd, vertraagd of onrendabel gemaakt of waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van Hesker kan worden verlangd. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen.

10   Eigendomsvoorbehoud

10.1        Alle door Hesker in het kader van de Overeenkomst geleverde Producten blijven eigendom van Hesker totdat de Afnemer alle (toekomstige) verplichtingen uit de met Hesker gesloten Overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. Een Afnemer die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van Hesker mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. Indien de Afnemer (mede) uit door Hesker geleverde Producten een nieuwe zaak vormt, vormt de Afnemer die zaak slechts voor Hesker en houdt de Afnemer de nieuw gevormde zaak voor Hesker totdat de Afnemer alle uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; Hesker heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door de Afnemer alle rechten als eigenaar van de nieuw gevormde zaak.
10.2        De Afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Hesker te bewaren en deze te verzekeren tegen risico' s als brand, ontploffing, schade en diefstal, dit op kosten van de Afnemer maar op naam van Hesker. Op eerste verzoek van Hesker daartoe, zal de Afnemer alle rechten op de betrokken verzekeraars in dit verband cederen aan Hesker. De Afnemer is verplicht de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Hesker ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Hesker gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Afnemer zich er jegens Hesker bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
10.3        Indien en zolang Hesker eigenaar van de Producten is, zal de Afnemer Hesker onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer (enig onderdeel van) de Producten verloren zijn(is) gegaan dan wel zijn (is) beschadigd. Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal de Afnemer onmiddellijk de deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Hesker en tegelijkertijd Hesker hierover schriftelijk informeren.
10.4        Indien de Afnemer uit de door Hesker geleverde Producten een nieuwe zaak vormt is Hesker niet aansprakelijk voor fouten en / of gebreken in het nieuw vervaardigde product. De Afnemer vrijwaart Hesker voor alle aansprakelijkheid ter zake.
10.5        De Afnemer is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
10.6        Voor het geval Hesker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Afnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Hesker en door Hesker aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Hesker zich bevinden en die Producten terug te nemen.

11   Garantie

11.1        Hesker levert de Producten met inachtneming van hetgeen in de Order en een daarbij behorende (technische) specificatie en de Orderbevestiging is bepaald en onverminderd hetgeen is vermeld in artikel 3.3 van deze Voorwaarden.

12   Klachten/ Reclameren

12.1        De Afnemer heeft de verplichting bij aflevering/voorlegging te onderzoeken of de Producten aan de overeenkomst beantwoorden.
12.2        Indien de Producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, kan de Opdrachtgever daarop geen beroep meer doen indien hij Hesker daarvan niet zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 8 dagen na aflevering/voorlegging schriftelijk en gemotiveerd kennis heeft gegeven, waarbij geldt dat onzichtbare gebreken binnen veertien dagen - na ontdekking daarvan, schriftelijk en gemotiveerd gemeld moeten worden. De Afnemer zal in dat geval al het geleverde/voorgelegde niet zonder voorafgaande toestemming van Hesker aan derden (door)leveren. De Afnemer is verplicht om een (verborgen) gebrek onverwijld te melden indien het gebrek brand en/of ontploffingsgevaar veroorzaakt.
12.3        Na verloop van de in lid 2 genoemde termijn(en) worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de Afnemer zijn rechten ter zake verwerkt, tenzij de termijn in een bepaald geval redelijkerwijs verlenging behoeft.
12.4        Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, verjaren na één jaar na Levering.
12.5        Indien naar het oordeel van Hesker genoegzaam is aangetoond dat de Producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, zal Hesker de keus hebben hetzij de niet-deugdelijk gebleken Producten kosteloos te vervangen tegen voorafgaande retournering van de ondeugdelijk gebleken Producten dan wel het ontbrekende te leveren, hetzij de Afnemer alsnog een redelijke en proportionele korting op de koopprijs te verlenen, waarna Hesker ter zake van zijn garantieverplichtingen volledig zal zijn gekweten en tot geen enkele verdere schade (vergoeding) zal zijn gehouden.
12.6        Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, komen de (onderzoek)kosten daardoor ontstaan, integraal voor rekening van Afnemer.

13   Aansprakelijkheid en vrijwaring

13.1        Hesker is niet aansprakelijk voor enige schade van Afnemer, waaronder begrepen enige indirecte schade of gevolgschade van de Afnemer of derden waaronder mede begrepen winstderving, immateriële of bedrijfsschade.
13.2        De aansprakelijkheid van Hesker jegens de Afnemer is uit welke hoofde dan ook in ieder geval per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de betreffende contractsom (exclusief BTW). Indien geen contractsom kan worden aangewezen, is Hesker haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat zij ter zake van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt.
13.3        Afnemer zal Hesker vrijwaren van alle aanspraken van derden, die het Product gebruiken in de uitoefening van hun beroep of bedrijf, uit welke hoofde dan ook ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente verband houdende met hetzij de Producten c.q. voortvloeiende uit het gebruik van de Producten.
13.4        De voorgaande beperkingen gelden niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Hesker.

14   Ontbinding

14.1        In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de Afnemer zullen alle op dat moment lopende Overeenkomsten met de Afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Hesker de Afnemer binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval Hesker zonder ingebrekestelling gerechtigd is:

  • de uitvoering van de betreffende Overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld en/of,
  • al haar eventuele verplichtingen ten opzichte van de Afnemer op te schorten; een en ander onverminderd Hesker haar andere rechten onder welke Overeenkomst met de Afnemer dan ook en zonder dat Hesker tot enige schadevergoeding is gehouden.

14.2        In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1, zijn alle vorderingen van Hesker op de Afnemer onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Hesker gerechtigd de betreffende Producten terug te nemen.
14.3        De gevolgen van opschorting, staking en/of ontbinding overeenkomstig, komen volledig voor rekening en risico van de Afnemer.

15   Overdracht van rechten en verplichtingen

15.1        Het is Hesker toegestaan rechten en verplichtingen uit hoofde van enige Overeenkomst met de Afnemer aan derden over te dragen.
15.2        De Afnemer is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst aan enige derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hesker.

16   Industriële eigendomsrechten

16.1        Hesker behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Niets in deze Voorwaarden strekt tot enige overdracht van zodanige rechten.
16.2        Indien Hesker aan de Afnemer het recht verleent van enig recht als hier bedoeld gebruik te maken, zal dit recht strikt beperkt zijn tot de looptijd van de Overeenkomst. Hesker zal niet gehouden zijn tot betaling van enige vergoeding aan de Afnemer of derden ter zake van vervallen van het gebruik van het recht.
16.3        Het is Afnemer niet toegestaan logo c.q. verwijzingen op de Producten te wijzigen c.q. te verwijderen.

17   Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1        Op deze Voorwaarden alsmede op alle Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van de bepalingen omtrent conflictenrecht.
17.2        Onverminderd het recht van Hesker om zich te wenden tot een rechter die op grond van enige wettelijke regeling bevoegd is, is tevens bevoegd de Rechtbank Zeeland-West-Brabant (locatie Breda).

18   Wijzigingen

18.1        Hesker is steeds bevoegd deze Voorwaarden te wijzigen.
18.2        Wijzigingen zullen voor de Afnemer slechts verbindend worden, indien Hesker de Afnemer van de wijziging van de Voorwaarden heeft kennis gegeven en veertien dagen na dagtekening van deze kennisgeving zijn verstreken, zonder dat de Afnemer Hesker schriftelijk te kennen heeft gegeven met de wijzigingen niet in te stemmen.
18.3        Indien een Afnemer tijdig en gemotiveerd te kennen geeft met de wijziging van de Voorwaarden niet in te stemmen, zullen op de verhouding tussen hem en Hesker deze Voorwaarden van toepassing blijven, die voor de wijziging van de Voorwaarden van toepassing waren.